Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

STATUT

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Warszawa 02-952, ul. Wiertnicza 142

STATUT

tekst jednolity (ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 18.02.2017 r.)

 

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

1. Pełna nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

2. Nazwa skrócona używana w statucie i innych wewnętrznych dokumentach „Stowarzyszenie”.

3. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2015 1393 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

   a) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc pamięci narodowej oraz do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują,

   b) pielęgnowanie tradycji narodowych, oraz popularyzacja patriotycznych postaw patriotów polskich w przełomowych okresach historii,

   c) udzielanie pomocy Polakom na Wchodzie (tj. zamieszkałym na terenie byłych republik ZSRR).

2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

   a) organizowanie rajdów motocyklowych,

   b) upowszechnianie wiedzy o historii związanej z mordem patriotów polskich,

   c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

   d) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,

   e) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków stowarzyszenia.

§ 8

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może ustanowić pełnomocników Zarządu – merytorycznych i terenowych tzw. przedstawicieli regionalnych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 3

Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być motocykliści, którzy przynajmniej jeden raz byli uczestnikami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, które mają zamiar wspierać inicjatywy Stowarzyszenia.

3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby prawne, które są w stanie przyczynić się w znacznym stopniu do rozwoju idei Stowarzyszenia, lub mogą wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania regularnych składek.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne, wspierające Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie deklaracji i podjęcie uchwały o przyjęciu kandydatury w poczet członków przez Zarząd.

2. Osoby fizyczne składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków zwyczajnych po spełnieniu warunków określonych § 10 ust.1 niniejszego Statutu.

3. Osoby fizyczne i prawne, kandydaci na członków wspierających Stowarzyszenia, składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków wspierających, w której zobowiążą się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej, po spełnieniu warunków określonych w § 10 ust.2 niniejszego Statutu. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Osoby fizyczne i prawne kandydaci na Członków Honorowych składają Zarządowi deklarację przyjęcia w poczet członków honorowych po spełnieniu warunków określonych § 10 ust.3 niniejszego Statutu i podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

   a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

   b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, dbać o jego dobry wizerunek,

   c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu i władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo i obowiązek brać udział w działalności Stowarzyszenia, w szczególności:

   a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

   b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

   c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

   d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

   e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

3. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. b – e.

§ 13

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1) rezygnację pisemną złożoną Zarządowi,

 2) wykluczenie przez Zarząd:

   a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

   b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

   c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

   d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,

   e) za naruszenie Regulaminu Stowarzyszenia,

   f) śmierci członka.

§ 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 

§ 15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

   a) Walne Zgromadzenie, Zwyczajne i Nadzwyczajne.

   b) Zarząd.

   c) Komisja Rewizyjna.

   d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, członkowie organów mogą być wybierani na następne kadencje.

§ 16

Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych organów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.’

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, Zwyczajne i Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd, jeden raz w roku, w okresie do 30 czerwca każdego roku.

3. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub 1/3 członków zwyczajnych, w terminie 21 dni daty od złożenia wniosku.

4. Wniosek powinien być uzasadniony, zawierać szczegółowy opis przedmiotu wniosku oraz propozycje porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego. Wniosek nieuzasadniony Zarząd oddali i poinformuje wnioskodawców.

5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków zwyczajnych, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o minimum 15 minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

6. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.

7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

   a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

   b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

   c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

   d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

   e) udzielnie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,

   f) udzielanie absolutorium członkom Sądu Koleżeńskiego,

   e) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

   f) uchwalanie zmian statutu,

   g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

   h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

   i) rozpatrywanie odwołań wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu

   j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

   k) uchwalenie regulaminu Stowarzyszenia

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów,

9. Zmiany statutu, powołanie lub odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.

10. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

11. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.

§ 18

1. Zarząd składa się od 4 do 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

W skład Zarządu wchodzą : Prezes, Dwóch Wiceprezesów oraz Sekretarz. W skład Zarządu mogą wchodzić ponadto: Członek Zarządu lub Skarbnik.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

   a) realizacja celów statutowych,

   b) sporządzanie planów działalności,

   c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

   d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

   e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

   f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

   g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

   h) ustalanie wysokości składek członkowskich,

   i) ustalanie kompetencji i zasad działania pełnomocników Zarządu: merytorycznych i terenowych tzw. przedstawicieli regionalnych

4. Zarząd może udzielać Członkom Stowarzyszenia pisemnych pełnomocnictw do zastępowania Zarządu w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa. Pełnomocnik składa pisemne sprawozdanie z wykonania .

5. Członkowie wchodzący w skład Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

   a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia (nie rzadziej jak raz w roku),

   b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu.

   c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

   d) uchwalenie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej

   e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Orzeczenia Komisji zapadają w pełnym składzie.

§ 20

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.

2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia dotyczących spraw spornych członków i zakresu działania Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

4. Sąd Koleżeński uchwala regulamin postępowania przez Sądem Koleżeńskim.

4. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

5. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.

6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

7. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 21

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 18–20 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z działalności statutowej odpłatnej oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 23

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

<< WPŁATY : 20 zł - Anonimowy Darczyńca (15-02-2013) / 80 zł - Krzysztof Katczuk (15-02-2013) / 200 zł - Anonimowy Darczyńca "na rzecz Wileńskiego Hufca Maryi" (08-03-2013) / 1,19 zł - "Motorizer" "symboliczna złotówka" (11-03-2013) / 200 zł - Grażyna i Tadeusz Wiśnik, Warszawa "dar dla dzieci z kresów" (04-04-2013) / 37,08 zł - Anonimowy Darczyńca (05-04-2013) / 100 zł - Falarz Edward, Kraków (05-04-2013) / Janina Odzierej Kneptuna, Legnica (05-04-2013) / 150 zł - Piotr Ostrowski, Gdańsk (05-04-2013) / 100 zł - Małgorzta Mańka, Poznań (08-04-2013) / 40 zł - Janina Zborowska, Legnica (10-04-2013) / 1000 zł - "zebranych podczas uroczystości poświęcenia tablic "Golgoty Wschodiu i Smoleńskiej" w Płocku, w dniu 14 kwietnia 2013 r. / 100 zł - Kazimierz Kaja, Mszana Dolna (15-04-2013) / 400 zł - Frank Stępień, Benfleet (15-04-2013) / 250 zł - Alina Bachowska, Kraków (16-04-2013) / 100 zł - Daniel Cetlicer, Starachowice (18-04-2013) / 120 zł - Bogumił Kubiak, Wrocław (18-04-2013) / 700 zł - Stowarzyszenie Więzionych Internowanych, Częstochowa (26-04-2013) / 500 zł - Krzysztof Bazydło "darowiznę proszę przekazać na zakup różańców", Włocławek (29-04-2013) / 1,14 zł – Pan Rafał Grunt, Warszawa (2.05.2013) / 780,00 zł – Pani Jadwiga Bednarska Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie (8.05.2013)/ 100,00 zł – Pani Teresa Kicińska Kurdziel, Sosnowiec (14.05.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Oleksiejuk, Warszawa (16.05.2013)/ 300,00 zł – Pan Jan Olszewski, Elbląg (21.05.2013) / 200,00 zł – Pani Stanisława Alicja Komorowska wraz z mężem, Biała Rawska (29.05.2013) / 1.500,00 zł – Pani Zuzanna Maria Burchard, Warszawa (29.05.2013) / 1.000,00 zł – Pani Teresa Stanisława Kołek, Wrocław (31.05.2013) / 150,00 zł - Pan Witold Biernacki z Olsztyna (24-06-2013) / 100,00 zł - Pani Izabela Przybylska ze Słomnik (17-07-2013) / 30,00 zł – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa. Na cele statutowe.(05-08-2013) / 100,00 zł – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego. Dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 1500,00 zł Pan Julian Wyszomirski z Warszawy. Darowizna dla Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. (13-08-2013) / 50,00 zł Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa. Darowizna na cele statutowe (13-08-2013) / 200,00 zł – Pani Zofia Maria Janik z Warszawy. Dar. (13.08.2013) / 200,00 euro – Pani Halina Aston z Niemiec. Dar dla Polaków na Kresach. (15.08.2013) / 50,00 zł Anonimowy darczyńca (15-08-2013) / 50,00 zł – Pan Andrzej Kozłowski z Karczyna Wieś (12.08.2013) / 100,00 zł – Pani Wanda Maria Adamczuk z Lublina. Dar na cele statutowe. (13.08.2103) / 100,00 zł – Pani Otylia Latała z Łowicza (14.08.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Pernach z Warszawy (22.08.2013) / 150,00 zł – Pani Małgorzata Mrozińska z Radomia. Dar dla Rodaków na Kresach (22.08.2013) / 300,00 zł – Pani Anna Gołębiewska z Warszawy. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia (30.08.2013) / 100,00 zł. – Nieznany Darczyńca, suma przekazana pod Kościołem Św. Aleksandra, na Placu 3- Krzyży, - dla Polaków na Kresach. (11.07.2013) / 30,00 zł. – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa – wpłata na cele statutowe. (05.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego – dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 200,00 zł. – Pani Maria Zofia Janik-Czachor z Warszawy – Dar (13.08.2013) / 50,00 zł. – Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa – darowizna na cele statutowe. (13.08.2013) / 1.500,00 zł. Pan Julian Wyszomirski z Warszawy – darowizna. (13.08.2013) / 50,00 zł. – Nieznany Darczyńca – dla Polaków na Kresach. (19.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pan Bogdan Czerwiński ZPUH STOL-DOM – Dar dla polskich dzieci na Kresach. (19.08.2013) / 200,00 zł. Pan Sławomir Janus z Pierzchnicy – Dar dla polskich dzieci na Kresach (19.08.2013) / 2.560,08 zł. – Pani Jolanta Chełmińska wraz z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej – na podarunki dla dzieci w czasie Rajdu. (19.08.2013) / 160,00 zł. – Pan Henryk Kowalczyk z Ostrowia Mazowieckiego – Dar dla Polaków na Kresach. (20.08.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Straczyński z Gidle – GRATULACJE (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na dary rajdowe (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Grzegorz Kowalski z Sulejówka – darowizna na Rajd Katyński (21.08.2013) / 40,00 zł. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – wpłata na Rajd Katyński (21.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pani Elżbieta Knyziak z Warszawy – dar dla polskich dzieci na Kresach. (22.08.2013) / 100,00 zł. – Państwo Lucyna i Tadeusz Szula z Okuniewa – darowizna. (22.08.2013) / 70,00 zł. – Pani Anna Walendzik z Warszawy – na cele statutowe Rajdu Katyńskiego (26.08.2013) / 250,00 zł. – Pani Janina z Placu Zamkowego – dla Polaków na Kresach (26.08.2013) / 50,00 zł. – Pani Helena i Józef Przybylscy ze Słomnik – darowizna (3.09.2013) / 50,00 zł. – Pani Jadwiga Rudz z Warszawy – dla dzieci na Kresach (16.09.2013) / 100,00 zł. – Wiesław Michał Bojarski z Lublina – darowizna (27.09.2013) / 30,00 zł. – Pani Łucja Janina Wojtczak z Góry – dar (27.09.2013) / 100,00 zł. – Pani Maria Wróbel z Gdyni – na organizacyjne cele rajdów (30.09.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Józef Czajkowski z Gdańska – darowizna (1.10.2013) / 200,00 zł. – Pani Stanisława Pikula z Modliborzyc – wpłata. (9.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (10.10.2013) / 1.000,00 zł. Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na odbudową kościoła w Okopach Świętej Trójcy. (15.10.2013) / 300,00 zł. – Pan Leszek Patejuk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN z Wołomina – dary dla Polaków na Kresach. (21.10.2013) / 30,00 zł. – Pani Lidia Wolf z Sadowa – Darowizna. (28.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (12.11.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Mleczko z Bielan Wrocławskich – darowizna na cele statutowe. (14.11.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Strączyński z Częstochowy – wpłata na Rajd Katyński. (20.11.2013) / 20,00 zł. – Nieznany ofiarodawca na pogrzebie Pani Marianny Popiełuszko – na światełko na kresowych grobach. (25.11.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – na dary dla Polaków na Wschodzie. (10.12.2013)<<DARY RZECZOWE : Książki dla Polskich dzieci na Kresach - Gimnazjum "Ofiar Katynia" w Lisiej Górze. /Książki-polska literatura klasyczna,polska literatura dla dzieci,książki-historia Polski,przybory szkolne - Uczniowie Szkoła Podstawowa w Bogdance powiat brzeziński,województwo łódzkie/ Artykuły i przybory szkolne o wartości 2.000,00 zł (06.07.12) - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY, Region Śląsko-Dąbrowski, ZARZĄD REGIONU. / Książki, zabawki, przybory szkolne, zebrane w szkołach: -Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Twardej Warszawa -Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie-XXII LO im. Jose Marti w Warszawie. / Książki o tematyce historycznej, patriotycznej, płyty CD - Pani Wanda Schultz, Pruszków. / Materiały szkolne o wartości 1000,00 zł - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wołomin, ul. Graniczna 1, Prezes Zarządu, Paweł Solis. / Materiały szkolne o wartości 1228,00 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 34, Wołomin, Prezes - Ireneusz Maślany. / 100 szt. książek „Historia Polski” o wartości ok. 2000,00 zł - Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, Prezes Jerzy Nalepa. / Środki spożywcze o wartości ok. 500,00 zł - TRANZBET Piotr Piotrowski, ul. Mińska 40, Wołomin. / Słodycze (ok. 62 kg) – Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin. / Środki czystości o wartości ok. 1500,00 zł - DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., ul. Łukasiewicza 11a, Wołomin, Prezes Bogdan Władysław Domagała. / 50 plecaków o wartości 1500,00 zł – BJM Sp. z o.o., Wiceprezes Iwona Dorota Klimek i Barbara Stefania Myszk, ul. Wileńska 51 bud. A lok. nr 1, Wołomin. / Słodycze (ok. 90 kg) - Józef Tokarski, ul. Wileńska 43, Wołomin. / Buty i materiały szkolne o wartości ok. 550,00 zł - Zakład Energetyki Cieplnej w Wołomini, Sp. z o.o. , ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin Prezes Zarządu Edward Olszowy. / 35 plecaków szkolnych o wartości 1035,00 zł - Przedsiębiorstwo Usługowe "UNIWERS" Zdzisław Kuniczuk, ul. Krasickiego 19, Ustka. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł - Andrzej Saulewicz HYDRO-INSTAL, ul. Żytnia 6 Wołomin. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł – Włodzimierz Królik "KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, Wołomin.  / Albumy „Perła wschodu” o wartości 600,00 zł oraz Słodycze ok. 62 kg - P.H.U. Jan Zientara S.C.  J.D.A.A. Zientara, ul.Szosa Jadowska 53, Wołomin. / Albumy i książki o wartości ok. 300,00 zł – Pani Maria Krukowska, ul. Mariańska, Wołomin. / 3 paczki książek – Ks. Sylwester Sienkiewicz, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 56, Wołomin. / Albumy o wartości 300,00 zł - Edward Olszowy, Wołomin. / 10 plecaków szkolnych o wartości 300,00 zł - Konrad Rytel wice starosta wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin. / 7 plecaków o wartości 203,00 zł - Krzysztof Kuc, ul. Chrobrego, Wołomin. / 2 kartony słodyczy - Cadbury WEDEL, ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. / Albumy i materiały szkolne - Urząd Miasta Kobyłka, Pan Burmistrz Robert Roguski, ul. Wołomińska 1, Kobyłka. / Słodycze (ok. 70 kg) - PPHU Bomilla Sp. z.o.o Włocławek, ul. Wyszyńskiego 11/13, Włocławek. / Produkty spożywcze (chleby, maca, poduszeczki, etc.) 700 opakowań - Chaber S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa. / Przybory szkolne, plecaki (1 paleta) - Zdzisław Struzik, Parafia Dobrego Pasterza Warszawa Wola ul Szczecińskiego 5. / Przybory szkolne, pamiętniki, zeszyty, zabawki, bryloczki, książki (3 kartony) – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. / Książki, zabawki szkolne, przybory – Indywidualni, anonimowi darczyńcy. / Elementarze do nauki j. polskiego 40 egz. o wartości ok. 2000,00 zł - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul Hlonda 1, Warszawa. / Materiały promocyjne (notatniki, mapy, etc.) - Mirosław Treter, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. >>Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy!<<