Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO

REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO W RAMACH PRZEGLĄDU FILMÓW O TEMATYCE MOTOCYKLOWEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu filmowego (dalej jako „Konkurs”) organizowanego w

ramach Przeglądu Filmów O TEMATYCE MOTOCYKLOWEJ (dalej jako

„Przegląd”) jest Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd

Katyński , Warszawa, ul.Krzywe Koło 30/3 zwany dalej jako „Organizator”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu

cywilnego.

1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Konkurs organizowany jest w okresie  ogłoszonym na stronie konkursu w danym roku kalendarzowym.

1.5. Celem Konkursu jest promocja tematyki motocyklowej w kinematografii.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Udział w Konkursie wziąć mogą twórcy filmów, w których pojawia się motyw

motocyklowy i które posiadają jakikolwiek walor artystyczny. Motyw motocyklowy

może się pojawiać się w zgłoszonych do Konkursu filmach w dowolnej formie. Do

Konkursu mogą zostać zgłoszone filmy dowolnego gatunku, wykonane dowolną

techniką.

2.2. Konkurs przewidziany jest zarówno dla twórców polskich, jak i zagranicznych,

posiadających zarówno profesjonalne przygotowanie i wykształcenie w dziedzinie

reżyserii, jak i dla amatorów.

 

III. ZASADY KONKURSU

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, twórcy, o których mowa w punkcie 2.1. i 2.2., powinni

zgłosić się do udziału w Konkursie, prawidłowo wypełniając formularz zgłoszeniowy

dostępny na stronie www.rajdkatynski.net do dnia 28.09.2014 Formularze

zgłoszeniowe wypełnione po tym terminie nie zostaną uwzględnione, a filmy nimi

zgłoszone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

3.2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy powinien zawierać imię i nazwisko

twórcy, adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, tytuł

filmu, rok produkcji filmu, czas trwania, język dialogów, nazwisko reżysera,

scenarzysty, autora zdjęć i muzyki

3.3. Wraz z formularzem zgłoszeniowym twórca dostarcza Organizatorowi zgłaszany film

na płycie DVD . W przypadku zgłoszenia do Konkursu filmu niepolskojęzycznego, na

płycie DVD lub serwerze FTP razem z filmem powinien zostać zamieszczony plik z

listą dialogową filmu. Lista dialogowa może zostać przekazana Organizatorowi również w formie wydruku.

 Film należy przesłać do dnia określonego w warunkach konkursu danego roku na adres:

Robert Karlak, 01-355 Warszawa, ul. Czumy 14c/15 pocztą, przesyłką NIE POLECONĄ.

3.4. Z momentem przekazania Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza

zgłoszeniowego oraz filmu na płycie DVD, twórca staje się uczestnikiem Konkursu (dalej jako „Uczestnik”).

3.5. Organizator dokona wstępnej oceny zgłoszonych filmów, weryfikując, czy pojawia się

w nich motyw motocyklowy oraz czy filmy posiadają jakikolwiek walor artystyczny.

Filmy, które tej wstępnej kwalifikacji nie przejdą, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

3.6. Oceny filmów dokona powołane przez Organizatora Jury Konkursowe.

3.7. Dopuszczone do Konkursu filmy zostaną wyświetlone w ramach Przeglądu Filmów

Motocyklowych, termin określony indywidualnie dla danego roku kalendarzowego.

3.8. Jury Konkursowe obejrzy filmy zgłoszone do Konkursu i w terminie do dnia ustalonego w warunkach konkursu na dany rok wybierze zwycięzców.

Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę tematykę filmu, środki wyrazu artystycznego, motyw motocyklowy ujęty w filmie.

3.9. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na zakończenie Przeglądu.

3.10 Nagrodzone filmy będą również wyświetlane na imprezach promujących Przegląd

Filmów Motocyklowych, Rajd Katyński oraz na innych spotkaniach organizowanych przez

Organizatora.

 

IV. NAGRODY

4.1. Jury Konkursowe przyzna następujące nagrody:

a) Grand Prix,

b) Najlepszy krótki film,

4.2. Nagrodę Grand Prix otrzyma ten Uczestnik, którego film został uznany za najlepszy

film Przeglądu /ograniczenie czasowe długości filmu – do 15 minut/.

4.3. Nagrodę w kategorii Najlepszy krótki film, które długość nie przekracza 10 minut i

wśród takich filmów został uznany za najlepszy.

4.4. Poza nagrodami, o których mowa w punkcie 4.1.a -b, Jury Konkursowe może

przyznać również wyróżnienia. O ilości przyznanych wyróżnień zdecyduje Jury

Konkursowe.

4.5. Werdykt Jury Konkursowego jest ostateczny.

4.6. W Konkursie przyznawana jest również Nagroda Publiczności. Nagrodę Publiczności

wybierają widzowie, którzy uczestniczyli w Przeglądzie Filmów Motocyklowych,

oddając głosy na najlepsze w ich ocenie filmy.

 

V. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że

w odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z

pkt 3.4 Regulaminu, przysługują mu wszelkie prawa wyłączne, w tym w szczególności

majątkowe prawa autorskie oraz, że zgłoszone do Konkursu przez Uczestnika filmy

nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich i nie naruszają żadnych praw ani

dóbr osób trzecich.

5.2. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w

odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt

3.4 Regulaminu, uzyskał on odpowiednie zgody osób występujących w danym filmie

na wykorzystanie ich wizerunków w pełnym zakresie, w szczególności w zakresie

wskazanym w pkt 5.4 Regulaminu.

5.3. Uczestnik oświadcza i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność, że w

odniesieniu do zgłoszonych przez niego do udziału w Konkursie filmów, zgodnie z pkt

3.4 Regulaminu, uzyskał we własnym zakresie, na podstawie odpowiednich umów

zawartych z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania, zezwolenie na

korzystanie z muzyki, która będzie stanowić ścieżkę dźwiękową filmu.

5.4. Zgłaszając film do udziału w Konkursie, zgodnie z pkt 3.4 Regulaminu, Uczestnik

udziela Organizatorowi Konkursu niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z

filmu zgłoszonego do Konkursu. Na podstawie uzyskanej przez Organizatora

Konkursu licencji, Organizatorowi w odniesieniu do każdego filmu zgłoszonego do

udziału w Konkursie przysługuje prawo:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania filmu – do wytwarzania każdą techniką

b) w zakresie zwielokrotniania filmu w inny sposób – do zwielokrotniania nie

c) w zakresie obrotu oryginałem filmu lub egzemplarzami na których film utrwalono –

egzemplarzy filmu, w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

prowadzącego do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenia do

pamięci komputera albo innych podobnych urządzeń

do użyczenia lub najmu oryginału filmu lub jego egzemplarzy;

d) w zakresie rozpowszechniania filmu w inny sposób niż określony w lit. c) powyżej

– do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz

nadawania lub reemitowania filmu, a także publicznego udostępnienia filmu w taki

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez się

wybranym, w tym również za pośrednictwem sieci Internet, jak również do

udostępnienia filmu w taki sposób, aby każdy miał dostęp do filmu za pomocą

telefonu komórkowego (w tym WAP) albo innych tym podobnych urządzeń,

zarówno poprzez odpłatne lub nieodpłatne zwielokrotnianie filmu w pamięci

telefonu jak i innego urządzenia o podobnym przeznaczeniu i dalsze z nich

korzystanie.

5.5. Wyżej wymieniona licencja zostaje udzielona przez Uczestnika Konkursu na rzecz

Organizatora bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, w szczególności nie

ogranicza się ona do czasu trwania Konkursu lub całego okresu trwania Przeglądu

Filmów Motocyklowych

5.6. Organizator ma prawo udzielić sublicencji osobom trzecim w zakresie wskazanym w

pkt 5.4 Regulaminu.

5.7. Z tytułu udzielenia przez Uczestnika na rzecz Organizatora Konkursu ww. licencji,

Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

5.8. Wraz ze zgłoszeniem przez Uczestnika filmu do udziału w Konkursie, Organizator

Konkursu nabywa również własność przekazanych przez Uczestnika egzemplarzy

filmu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona Uczestnikom Konkursu w

siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Rajdu Katyńskiego

6.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały

promocyjno – reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie

informacyjny.

6.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny, przesłanie filmu do Konkursu oraz wzięcie

udziału w Konkursie oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym

Regulaminie.

6.4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wyświetlenia przez Organizatora

jego filmu w ramach Przeglądu Filmów Motocyklowych, w czasie imprez promujących

Przegląd Filmów Motocyklowych, Rajdu Katyńskiego ani w czasie innych spotkań

organizowanych przez Organizatora.

 

W razie pytań, wątpliwości, ustaleń indywidualnych prosimy o telefon

bezpośrednio do Roberta Karlaka  pod numer +48 601 22 30 37

<< WPŁATY : 20 zł - Anonimowy Darczyńca (15-02-2013) / 80 zł - Krzysztof Katczuk (15-02-2013) / 200 zł - Anonimowy Darczyńca "na rzecz Wileńskiego Hufca Maryi" (08-03-2013) / 1,19 zł - "Motorizer" "symboliczna złotówka" (11-03-2013) / 200 zł - Grażyna i Tadeusz Wiśnik, Warszawa "dar dla dzieci z kresów" (04-04-2013) / 37,08 zł - Anonimowy Darczyńca (05-04-2013) / 100 zł - Falarz Edward, Kraków (05-04-2013) / Janina Odzierej Kneptuna, Legnica (05-04-2013) / 150 zł - Piotr Ostrowski, Gdańsk (05-04-2013) / 100 zł - Małgorzta Mańka, Poznań (08-04-2013) / 40 zł - Janina Zborowska, Legnica (10-04-2013) / 1000 zł - "zebranych podczas uroczystości poświęcenia tablic "Golgoty Wschodiu i Smoleńskiej" w Płocku, w dniu 14 kwietnia 2013 r. / 100 zł - Kazimierz Kaja, Mszana Dolna (15-04-2013) / 400 zł - Frank Stępień, Benfleet (15-04-2013) / 250 zł - Alina Bachowska, Kraków (16-04-2013) / 100 zł - Daniel Cetlicer, Starachowice (18-04-2013) / 120 zł - Bogumił Kubiak, Wrocław (18-04-2013) / 700 zł - Stowarzyszenie Więzionych Internowanych, Częstochowa (26-04-2013) / 500 zł - Krzysztof Bazydło "darowiznę proszę przekazać na zakup różańców", Włocławek (29-04-2013) / 1,14 zł – Pan Rafał Grunt, Warszawa (2.05.2013) / 780,00 zł – Pani Jadwiga Bednarska Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie (8.05.2013)/ 100,00 zł – Pani Teresa Kicińska Kurdziel, Sosnowiec (14.05.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Oleksiejuk, Warszawa (16.05.2013)/ 300,00 zł – Pan Jan Olszewski, Elbląg (21.05.2013) / 200,00 zł – Pani Stanisława Alicja Komorowska wraz z mężem, Biała Rawska (29.05.2013) / 1.500,00 zł – Pani Zuzanna Maria Burchard, Warszawa (29.05.2013) / 1.000,00 zł – Pani Teresa Stanisława Kołek, Wrocław (31.05.2013) / 150,00 zł - Pan Witold Biernacki z Olsztyna (24-06-2013) / 100,00 zł - Pani Izabela Przybylska ze Słomnik (17-07-2013) / 30,00 zł – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa. Na cele statutowe.(05-08-2013) / 100,00 zł – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego. Dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 1500,00 zł Pan Julian Wyszomirski z Warszawy. Darowizna dla Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. (13-08-2013) / 50,00 zł Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa. Darowizna na cele statutowe (13-08-2013) / 200,00 zł – Pani Zofia Maria Janik z Warszawy. Dar. (13.08.2013) / 200,00 euro – Pani Halina Aston z Niemiec. Dar dla Polaków na Kresach. (15.08.2013) / 50,00 zł Anonimowy darczyńca (15-08-2013) / 50,00 zł – Pan Andrzej Kozłowski z Karczyna Wieś (12.08.2013) / 100,00 zł – Pani Wanda Maria Adamczuk z Lublina. Dar na cele statutowe. (13.08.2103) / 100,00 zł – Pani Otylia Latała z Łowicza (14.08.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Pernach z Warszawy (22.08.2013) / 150,00 zł – Pani Małgorzata Mrozińska z Radomia. Dar dla Rodaków na Kresach (22.08.2013) / 300,00 zł – Pani Anna Gołębiewska z Warszawy. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia (30.08.2013) / 100,00 zł. – Nieznany Darczyńca, suma przekazana pod Kościołem Św. Aleksandra, na Placu 3- Krzyży, - dla Polaków na Kresach. (11.07.2013) / 30,00 zł. – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa – wpłata na cele statutowe. (05.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego – dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 200,00 zł. – Pani Maria Zofia Janik-Czachor z Warszawy – Dar (13.08.2013) / 50,00 zł. – Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa – darowizna na cele statutowe. (13.08.2013) / 1.500,00 zł. Pan Julian Wyszomirski z Warszawy – darowizna. (13.08.2013) / 50,00 zł. – Nieznany Darczyńca – dla Polaków na Kresach. (19.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pan Bogdan Czerwiński ZPUH STOL-DOM – Dar dla polskich dzieci na Kresach. (19.08.2013) / 200,00 zł. Pan Sławomir Janus z Pierzchnicy – Dar dla polskich dzieci na Kresach (19.08.2013) / 2.560,08 zł. – Pani Jolanta Chełmińska wraz z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej – na podarunki dla dzieci w czasie Rajdu. (19.08.2013) / 160,00 zł. – Pan Henryk Kowalczyk z Ostrowia Mazowieckiego – Dar dla Polaków na Kresach. (20.08.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Straczyński z Gidle – GRATULACJE (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na dary rajdowe (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Grzegorz Kowalski z Sulejówka – darowizna na Rajd Katyński (21.08.2013) / 40,00 zł. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – wpłata na Rajd Katyński (21.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pani Elżbieta Knyziak z Warszawy – dar dla polskich dzieci na Kresach. (22.08.2013) / 100,00 zł. – Państwo Lucyna i Tadeusz Szula z Okuniewa – darowizna. (22.08.2013) / 70,00 zł. – Pani Anna Walendzik z Warszawy – na cele statutowe Rajdu Katyńskiego (26.08.2013) / 250,00 zł. – Pani Janina z Placu Zamkowego – dla Polaków na Kresach (26.08.2013) / 50,00 zł. – Pani Helena i Józef Przybylscy ze Słomnik – darowizna (3.09.2013) / 50,00 zł. – Pani Jadwiga Rudz z Warszawy – dla dzieci na Kresach (16.09.2013) / 100,00 zł. – Wiesław Michał Bojarski z Lublina – darowizna (27.09.2013) / 30,00 zł. – Pani Łucja Janina Wojtczak z Góry – dar (27.09.2013) / 100,00 zł. – Pani Maria Wróbel z Gdyni – na organizacyjne cele rajdów (30.09.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Józef Czajkowski z Gdańska – darowizna (1.10.2013) / 200,00 zł. – Pani Stanisława Pikula z Modliborzyc – wpłata. (9.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (10.10.2013) / 1.000,00 zł. Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na odbudową kościoła w Okopach Świętej Trójcy. (15.10.2013) / 300,00 zł. – Pan Leszek Patejuk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN z Wołomina – dary dla Polaków na Kresach. (21.10.2013) / 30,00 zł. – Pani Lidia Wolf z Sadowa – Darowizna. (28.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (12.11.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Mleczko z Bielan Wrocławskich – darowizna na cele statutowe. (14.11.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Strączyński z Częstochowy – wpłata na Rajd Katyński. (20.11.2013) / 20,00 zł. – Nieznany ofiarodawca na pogrzebie Pani Marianny Popiełuszko – na światełko na kresowych grobach. (25.11.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – na dary dla Polaków na Wschodzie. (10.12.2013)<<DARY RZECZOWE : Książki dla Polskich dzieci na Kresach - Gimnazjum "Ofiar Katynia" w Lisiej Górze. /Książki-polska literatura klasyczna,polska literatura dla dzieci,książki-historia Polski,przybory szkolne - Uczniowie Szkoła Podstawowa w Bogdance powiat brzeziński,województwo łódzkie/ Artykuły i przybory szkolne o wartości 2.000,00 zł (06.07.12) - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY, Region Śląsko-Dąbrowski, ZARZĄD REGIONU. / Książki, zabawki, przybory szkolne, zebrane w szkołach: -Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Twardej Warszawa -Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie-XXII LO im. Jose Marti w Warszawie. / Książki o tematyce historycznej, patriotycznej, płyty CD - Pani Wanda Schultz, Pruszków. / Materiały szkolne o wartości 1000,00 zł - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wołomin, ul. Graniczna 1, Prezes Zarządu, Paweł Solis. / Materiały szkolne o wartości 1228,00 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 34, Wołomin, Prezes - Ireneusz Maślany. / 100 szt. książek „Historia Polski” o wartości ok. 2000,00 zł - Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, Prezes Jerzy Nalepa. / Środki spożywcze o wartości ok. 500,00 zł - TRANZBET Piotr Piotrowski, ul. Mińska 40, Wołomin. / Słodycze (ok. 62 kg) – Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin. / Środki czystości o wartości ok. 1500,00 zł - DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., ul. Łukasiewicza 11a, Wołomin, Prezes Bogdan Władysław Domagała. / 50 plecaków o wartości 1500,00 zł – BJM Sp. z o.o., Wiceprezes Iwona Dorota Klimek i Barbara Stefania Myszk, ul. Wileńska 51 bud. A lok. nr 1, Wołomin. / Słodycze (ok. 90 kg) - Józef Tokarski, ul. Wileńska 43, Wołomin. / Buty i materiały szkolne o wartości ok. 550,00 zł - Zakład Energetyki Cieplnej w Wołomini, Sp. z o.o. , ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin Prezes Zarządu Edward Olszowy. / 35 plecaków szkolnych o wartości 1035,00 zł - Przedsiębiorstwo Usługowe "UNIWERS" Zdzisław Kuniczuk, ul. Krasickiego 19, Ustka. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł - Andrzej Saulewicz HYDRO-INSTAL, ul. Żytnia 6 Wołomin. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł – Włodzimierz Królik "KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, Wołomin.  / Albumy „Perła wschodu” o wartości 600,00 zł oraz Słodycze ok. 62 kg - P.H.U. Jan Zientara S.C.  J.D.A.A. Zientara, ul.Szosa Jadowska 53, Wołomin. / Albumy i książki o wartości ok. 300,00 zł – Pani Maria Krukowska, ul. Mariańska, Wołomin. / 3 paczki książek – Ks. Sylwester Sienkiewicz, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 56, Wołomin. / Albumy o wartości 300,00 zł - Edward Olszowy, Wołomin. / 10 plecaków szkolnych o wartości 300,00 zł - Konrad Rytel wice starosta wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin. / 7 plecaków o wartości 203,00 zł - Krzysztof Kuc, ul. Chrobrego, Wołomin. / 2 kartony słodyczy - Cadbury WEDEL, ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. / Albumy i materiały szkolne - Urząd Miasta Kobyłka, Pan Burmistrz Robert Roguski, ul. Wołomińska 1, Kobyłka. / Słodycze (ok. 70 kg) - PPHU Bomilla Sp. z.o.o Włocławek, ul. Wyszyńskiego 11/13, Włocławek. / Produkty spożywcze (chleby, maca, poduszeczki, etc.) 700 opakowań - Chaber S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa. / Przybory szkolne, plecaki (1 paleta) - Zdzisław Struzik, Parafia Dobrego Pasterza Warszawa Wola ul Szczecińskiego 5. / Przybory szkolne, pamiętniki, zeszyty, zabawki, bryloczki, książki (3 kartony) – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. / Książki, zabawki szkolne, przybory – Indywidualni, anonimowi darczyńcy. / Elementarze do nauki j. polskiego 40 egz. o wartości ok. 2000,00 zł - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul Hlonda 1, Warszawa. / Materiały promocyjne (notatniki, mapy, etc.) - Mirosław Treter, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. >>Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy!<<